Het privacybeleid of privacy policy van Veerkrachtexpert.nl

Veerkrachtexpert.nl wil op een goede en verantwoorde manier omgaan met uw privacy. Veerkrachtexpert.nl vraagt en verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het uitvoeren en verbeteren van) onze dienstverlening via de website www.veerkrachtexpert.nl.

Natuurlijk streeft Veerkrachtexpert.nl er naar om uiterst zorgvuldig om te gaan met de informatie die u als websitebezoeker, websitegebruiker &  klant door gebruik van diensten zoals de website www.Veerkrachtexpert.nl afstaat en door www.Veerkrachtexpert.nl wordt ontvangen en verzameld. 

Veerkrachtexpert.nl stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. De verwerking van gegevens vindt plaats conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), of binnen de Europese Unie ‘GDPR’ genoemd. 

Dit document over het privacy- en cookiebeleid van Veerkrachtexpert.nl, vloeit voort uit het gebruik van de website www.Veerkrachtexpert.nl.

De tekst op deze pagina is van toepassing op het gebruik van de website, en de daarop ontsloten dienstverlening van Veerkrachtexpert.nl en beschrijft welke gegevens over u als websitebezoeker, websitegebruiker & klant door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Veerkrachtexpert.nl verklaart op welke manier uw gegevens als websitebezoeker, websitegebruiker & klant vastgelegd worden in (een) database(s) of op gegevensdragers. En ook hoe deze gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten u als websitebezoeker, websitegebruiker & klant heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft omdat zaken voor u onduidelijk zijn, neem dan contact op via email.

Gegevensverwerking

Op de hieronder genoemde wijze verwerkt Veerkrachtexpert.nl de gegevens die u als websitebezoeker, websitegebruiker & klant bewust en onbewust door gebruik van onze Veerkrachtexpert.nl website achterlaat, waar Veerkrachtexpert.nl deze opslaat, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en door wie de gegevens te benaderen zijn.

Cookies zijn er in verschillende smaken

Op de website www.Veerkrachtexpert.nl wordt gebruik gemaakt van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website naar de door de bezoeker van de website gebruikte internetbrowser worden verstuurd, waarna de internetbrowser deze gegevens opslaat.

 Bij een opvolgend bezoek aan de website worden de opgeslagen gegevens weer door de internetbrowser naar de website teruggestuurd. Op deze manier wordt een goede werking van de bezochte website en de gebruikerservaring ondersteund.
De website www.Veerkrachtexpert.nl gebruikt technische, analytische en tracking cookies. 

Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
Deze cookies  zorgen dat de bezoeker van de website een optimale gebruikerservaring heeft;  er worden door deze cookies geen persoonsgegevens verwerkt of verzameld.

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers en websitegebruikers de website gebruiken en ervaren. 

Deze informatie zorgt dat de website verder geoptimaliseerd kan worden om de beste gebruikservaring te geven en de werking van de website te controleren.

Ook met deze  cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt of verzameld.

Tracking cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen over via internet.

Persoonsgegevens bij een bestelling vastleggen en verwerken

Indien u een bestelling plaatst, verwerken en registreren wij en nemen wij op in 1 of meerdere databases de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (postadres, huisnummer, postcode, plaatsnaam)
  • Bedrijfsnaam (optioneel)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bankrekeningnummer (deze wordt verwerkt door onze payment service provider en niet in ons systeem opgeslagen.)

Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om een bestelling te kunnen verwerken.

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

Beperkt tot de hiervoor genoemde voorschriften in wet- en regelgeving, hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens personen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand en/of personen die in verband staan met de verwerking van opgegeven klant- en persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder werknemers en verwerkers van Veerkrachtexpert.nl.

Veerkrachtexpert.nl maakt gebruik van onder meer  – dit behoeft geen uitputtende opsomming te zijn - de volgende internet gerelateerde diensten en sociale media software: 

De bovengenoemde internet gerelateerde diensten en sociale media software worden onder meer gebruikt om het gedrag van websitebezoekers en websitegebruikers te kunnen analyseren door bijvoorbeeld websitestatistieken te verzamelen.

Internetdiensten als de boven voornoemde Google, Facebook, Instagram voeren elk een eigen privacy beleid – waardoor u, zelf reeds, door hun software te gebruiken akkoord bent gegaan met de respectievelijke privacy verklaringen van voornoemde diensten; voor de uitvoering van hun privacybeleid zijn deze internetbedrijven zelf verantwoordelijk.  

Veerkrachtexpert.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor wijzigingen en uitwerkingen van het privacy beleid van voornoemde internet gerelateerde diensten.

Op de website van deze derden staan de eigen privacy bepalingen van deze derden ter kennisname.

Mollie

Als uw bestelling op de website www.Veerkrachtexpert.nl betaald wordt via bijvoorbeeld iDeal, wordt de betaling afgehandeld door payment service provider Mollie. Mollie verwerkt de door u ingevoerde gegevens als uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Uw betaalgegevens zijn voor Veerkrachtexpert.nl niet zichtbaar. Mollie heeft een eigen privacy beleid en als onderdeel van dat beleid zelf technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Verzending en levering

Als u een bestelling via de website www.Veerkrachtexpert.nl plaatst, dan bestelt u in het algemeen een digitaal product. Indien uw bestelling een fysiek product zou zijn, dan wordt dat product voor u ingepakt en verzonden.  Uw bestelling wordt dan afgeleverd door een door Veerkrachtexpert.nl aangewezen post- of koeriersdienst.

Dit betekent dat uw naam en adresgegevens en soms ook uw e-mailadres voor eventuele track & trace aan de post- of koeriersdienst ter beschikking wordt gesteld. Door het plaatsen van uw bestelling gaat u daarmee akkoord.

Doel van de gegevensopslag- en verwerking

Veerkrachtexpert.nl gebruikt de door u als websitebezoeker, websitegebruiker &  klant van of bij Veerkrachtexpert.nl op www.Veerkrachtexpert.nl afgegeven, ingevoerde, achtergelaten of verzamelde gegevens uitsluitend om onze diensten te (kunnen) verlenen.

Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de door u gekochte bestelling, productie, verpakken, verzending en aflevering. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn tot geheimhouding gehouden door overeenkomst of uit de wet.

Automatisch verzamelde gegevens

De automatische verzamelde gegevens dienen om de werking van www.Veerkrachtexpert.nl te kunnen garanderen, de gebruikservaring te verbeteren en in het algemeen onze dienstverlening aan u als websitebezoeker, websitegebruiker &  klant van www.Veerkrachtexpert.nl verder te verbeteren. Deze gegevens omvatten onder meer (maar niet uitputtend) uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem en betreffen geen persoonsgegevens.

Onderzoeken door opsporingsdiensten

Veerkrachtexpert.nl geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee bijvoorbeeld geen  verwerkersovereenkomst is afgesloten en zal zich daartegen verzetten. Met deze partijen (verwerkers en/of service providers) worden uiteraard de nodige schriftelijke afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De door u als websitebezoeker, websitegebruiker &  klant van of bij Veerkrachtexpert.nl op www.Veerkrachtexpert.nl afgegeven, ingevoerde, achtergelaten of verzamelde gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat opsporingsdiensten, waaronder bijvoorbeeld de politie, in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Veerkrachtexpert.nl opvraagt.

In een dergelijk geval verleent Veerkrachtexpert.nl, uit wettelijke verplichting, medewerking.

Bewaartermijnen

Veerkrachtexpert.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dus zolang u er prijs op stelt om middels een door u aangemaakt en ingevuld klantprofiel gebruik te maken van www.Veerkrachtexpert.nl worden uw gegevens bewaard en opgeslagen, totdat u aangeeft dat u niet langer de diensten zoals aangeboden op de website www.Veerkrachtexpert.nl meer gebruikt.  

Op uw eerste verzoek zal Veerkrachtexpert.nl uw klantgegevens dan verwijderen. Met dien verstande dat bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen op het gebied van administratie een bewaarplicht met zich mee brengen en die door Veerkrachtexpert.nl ook moet worden nagekomen. 

Rechten

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Veerkrachtexpert.nl van u ontvangt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers (derden). Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt – indien door u noodzakelijk gevonden - een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland) als u vermoedt dat Veerkrachtexpert.nl uw persoonsgegevens op een verkeerde manier (heeft) gebruikt.

Al uw verzoeken tot uitvoering van de hiervoor genoemde rechten, kunt u sturen aan het email-adres: thorsten [at] veerkrachtexpert.nl

Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van de website Veerkrachtexpert.nl is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Veerkrachtexpert.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website dan wel door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Insert Content Template or Symbol
>